ACADEMIEREGLEMENT 

Elk schoolbestuur moet voor haar academie voor deeltijds kunstonderwijs een academiereglement goedkeuren.

Bij inschrijving in een academie voor deeltijds kunstonderwijs verklaart de leerling zich akkoord met dit reglement. Hij / zij wordt geacht de rechten en plichten die hierin beschreven staan te kennen. Met een handtekening op het inschrijvingsformulier verleent hij / zij zijn akkoord,  niet enkel met het academiereglement maar ook met het  artistiek-pedagogisch project van de academie.

De academie is niet verplicht de leerling bij inschrijving steeds een papieren afdruk van het academiereglement te geven tenzij de leerling er uitdrukkelijk om vraagt. De academie moet de leerling inlichten over het bestaan van dit reglement en over de plaats waar men het kan inkijken. De leerling moet het reglement gemakkelijk kunnen raadplegen. Niet alle leerlingen hebben vlot toegang tot het internet. Daarom moet er altijd een exemplaar van het reglement te raadplegen zijn op een bereikbare plaats in de academie. Het academiereglement wordt steeds ter beschikking gesteld van de inspectie en de verificatie.

Het schoolbestuur stelt het academiereglement autonoom op ten behoeve van de academie, maar bevat uiteraard wel de volgens art. 58 van het Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplichte elementen.